Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Rwy'n teimlo bod dwywaith yn fy mywyd lle rydw i wedi cael fy achub. Y tro cyntaf oedd pan wnes i ddianc o'r camdriniwr o'r diwedd... Yr ail dro oedd pan aeth Horizon â mi ar eu llwyth achosion...

Rhannu hwn

Roeddwn i eisiau ysgrifennu atoch, i egluro beth mae eich cefnogaeth wedi ei olygu i mi. Mae eich gwasanaethau cymorth trais rhywiol Horizon wedi achub fy mywyd a’m pwyll. Rwy’n teimlo bod dwywaith yn fy mywyd lle rydw i wedi cael fy achub. Y tro cyntaf oedd pan wnes i ddianc o’r camdriniwr o’r diwedd, a gwnaeth ffrindiau doeddwn i byth yn gwybod bod gen i, gymryd fi i mewn, fy amddiffyn, fy ngharu, fy helpu i symud tŷ, a gofalu amdanaf. 

Yr ail dro oedd pan aeth Horizon â mi ar eu llwyth achosion. Roeddwn yn agos at ddiwedd fy nhennyn, ond mae fy nghynghorydd Horizon wedi fy helpu, ac yn parhau i fy helpu i archwilio fy ngorffennol, gan ddarparu amgylchedd diogel, cefnogol ac anfeirniadol i mi allu cychwyn y broses o iachau. Mae hi’n fy helpu i alaru colled o 24 mlynedd o fy mywyd. 

Mae fy Nghynghorydd Trais Rhywiol Annibynnol (ISVA) wedi bod fy eiriolwr ers fy atgyfeiriad, ac mae ei phrofiad, cefnogaeth a negeseuo cyson (rwyf wedi fy llenwi â chymaint o hunan amheuaeth, mae angen i bethau gael eu hailadrodd llawer), wedi fy helpu yn yr amseroedd tywyllaf. 

Rwy’n dal i ymladd brwydr bob dydd, ac mae’r ddwy yn fy helpu i gydnabod hyn. Mae fy iechyd meddwl yn fregus iawn, ni allaf gysgu, mae fy nghalon yn brifo’n llythrennol – ni allaf orbwysleisio hyn ddigon. Ond mae fy nghwnselwr wedi cyfarfod â mi bob wythnos, gan ddarparu clust i wrando. Dyw hi ddim yn rhoi’r atebion i mi, ond mae hi’n fy nghyfeirio at y cyfeiriad cywir, ac yn ystod fy sesiynau, rydw i wedi cael cymaint o eiliadau o “o ie, wnes i erioed feddwl am hynny”. 

Mae fy ISVA yno yn ôl yr angen; nid yw hi erioed wedi fy siomi ac mae ei heiriolaeth yn fy helpu i ddod o hyd i fy llais ar ôl cymaint o flynyddoedd o dawelwch. 

Mae’n debyg fy mod i’n teimlo bod angen i mi ysgrifennu’r e-bost hwn fel bod Horizon yn gwybod pa mor ddiolchgar ydw i am y gefnogaeth maen nhw’n ei rhoi i mi – ni fyddaf byth yn gallu ad-dalu’r anrheg hon ond rwy’n gobeithio un diwrnod y gallaf wneud gwahaniaeth i eraill, a hefyd i gydnabod y gwahaniaeth maen nhw wedi’i wneud i fy mywyd. Diolch. 

Rhannu hwn

Pŵer Adrodd Hanesion

Fel gwirfoddolwr hanesion, gallwch ddangos i oroeswyr eraill cam-drin domestig a thrais rhywiol nad ydyn nhw ar eu pen eu hunain. Gall eich hanes hefyd ysbrydoli pobl i godi arian i gefnogi ein gwasanaethau hanfodol, a’n helpu i fwyhau’r lleisiau goroeswyr i godi ymwybyddiaeth. 

P’un a gawsoch gefnogaeth yn ddiweddar neu flynyddoedd yn ôl, byddem wrth ein bodd yn clywed amdano, ac yn rhannu eich profiad i annog eraill i estyn allan am help. 

Rhannwch eich stori
Cau'r Gwefan