Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Cadw’n Ddiogel

Two people with shoulder-length brown hair are standing and facing away from the camera. One person has their hand gently resting on the other person's shoulder.
Two people with shoulder-length brown hair are standing and facing away from the camera. One person has their hand gently resting on the other person's shoulder.
Person with dark curly hair sits looking pensive, with their head resting on their fist. A person with short hair looks on in the background.

Mae Cynllunio ar gyfer Diogelwch yn ffordd o’ch helpu chi i amddiffyn eich hun a’ch plant. Mae’n golygu cael cynllun diogelwch personol ymlaen llaw ar gyfer y posibilrwydd o drais a chamdriniaeth yn y dyfodol, gan eich helpu i feddwl am sut y gallwch gynyddu eich diogelwch naill ai o fewn y berthynas, neu os byddwch yn penderfynu gadael.

Ni allwch atal trais a chamdriniaeth eich partner – dim ond nhw all wneud hynny. Ond mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i gynyddu eich diogelwch eich hun (a’ch plant). Mae’n debyg eich bod eisoes yn gwneud rhai pethau i amddiffyn eich hun a’ch plant. Os oes patrwm i’r cam-drin rydych yn ei brofi, efallai y bydd hyn yn eich galluogi i gynllunio ymlaen llaw er mwyn cynyddu eich diogelwch. 

Awgrymiadau ar gyfer cadw'n ddiogel

Os ydych yn teimlo eich bod mewn perygl uniongyrchol

FFONIWCH 999 

 • Os na allwch siarad oherwydd eich bod wedi’ch ynysu gyda’ch partner camdriniol, ffoniwch 999 a phwyswch 55. Bydd hyn yn rhoi gwybod i’r gweithredwr bod angen help arnoch ond nad ydych yn gallu siarad. 
 • Sicrhewch fod eich ffôn symudol wedi’i wefru’n llawn a’i fod gyda chi bob amser. 

Gwneud defnydd o gymorth arbenigol

Pwy allai eich helpu?

 • A oes cymdogion y gallech ymddiried ynddynt? Os felly, dywedwch wrthyn nhw beth sy’n digwydd, a gofynnwch iddyn nhw ffonio’r heddlu os ydyn nhw’n clywed synau ymosodiad treisgar. 
 • Cytunwch ar system signal gyda chymydog neu ffrind; ystyriwch air cod i ddweud wrth y plant am adael. 
 • Cytunwch ar air cod neu weithred gyda ffrind fel ei fod ef/hi yn gwybod eich bod mewn perygl ac na allant gael mynediad i help eich hun. 

Stay one step ahead at home

 • Os ydych yn amau bod eich partner/camdriniwr ar fin ymosod arnoch, ceisiwch fynd i ardal risg is o’r tŷ – er enghraifft lle mae ffordd allan a mynediad at ffôn. 
 • Osgowch ystafelloedd lle gallech gael eich cloi y tu mewn neu eich caethiwo (e.e. ystafell ymolchi); peidiwch â chuddio mewn ystafelloedd yn eich cartref heb ffenestri digon mawr i chi ddringo allan ohonynt. 
 • Osgowch y gegin neu’r garej lle mae’n debygol y bydd cyllyll neu arfau eraill; neu unrhyw le y gallech gael eich cau i mewn i gwpwrdd neu le bach arall. 
 • Rhowch gyllyll a sisyrnau mewn mannau anodd eu cyrraedd. Cael gwared ar y rac cyllyll ar y cownter. Os oes gennych chi blant fe allech chi ddweud, “er mwyn diogelwch y plant mae hyn”. 
 • Byddwch yn ymwybodol y gall mynd i fyny’r grisiau olygu eich bod yn agored i gael eich taflu i lawr y grisiau. 

Os oes gennych chi blant

 • Gofynnwch i’ch plentyn ddewis ystafell/lle diogel yn y tŷ, gyda chlo ar y drws a ffôn yn ddelfrydol. Cam cyntaf unrhyw gynllun yw cael y plant allan o’r ystafell lle mae’r gamdriniaeth yn digwydd. 
 • Dysgwch eich plant i ffonio 999 mewn argyfwng, a beth fyddai angen iddynt ei ddweud (er enghraifft, eu henw llawn, cyfeiriad a rhif ffôn) 
 • Ymarferwch gynllun dianc, felly mewn argyfwng gallwch chi a’r plant ddianc yn ddiogel.

Byddwch yn ymwybodol o'r risgiau ychwanegol yn ymwneud ag alcohol

 • Peidiwch ag yfed alcohol gyda’ch gilydd wrth i’r tebygolrwydd o ymosodiad treisgar gynyddu. Os ydynt yn mynnu, ceisiwch arllwys rhywfaint o lemonêd i’ch diod. Mae alcohol yn lleihau eich gallu i redeg, amddiffyn eich hun a dianc. Ni allwch resymu â rhywun meddw. Peidiwch â cheisio dweud wrthynt beth i’w wneud. Os ydyn nhw’n dechrau pigo arnoch chi, yna penderfynwch iddyn nhw fynd allan o’u ffordd. 
 • Cadwch nhw wedi’u bwydo a’u dyfrio (Os oes gan rywun y bersonoliaeth sy’n cam-drin a’i fod yn newynog ac yn feddw, yna mae’r tebygolrwydd o drais yn cynyddu deg gwaith). Os ydynt yn yfed alcohol gwnewch yn siŵr eu bod yn bwyta rhywbeth hefyd. Bydd yn eu hatal rhag meddwi gormod, efallai y bydd yn eich helpu. 

 

Byddwch yn ymwybodol o'ch diogelwch bob amser

 • Cadwch eich pen i fyny ac edrychwch o’ch cwmpas, a bob hyn a hyn edrychwch y tu ôl i chi. 
 • Casglwch wybodaeth, a defnyddiwch eich llygaid a’ch clustiau. 
 • Rhagweld problemau cyn iddynt godi. 
 • Meddyliwch am eich Cynllun Diogelwch. 

Paratoi i adael

Pa bynnag strategaethau ymdopi rydych chi wedi’u defnyddio – gyda mwy neu lai o lwyddiant – efallai y daw amser pan fyddwch chi’n teimlo mai’r unig opsiwn yw gadael. 

Os penderfynwch adael, mae’n well cynllunio hyn yn ofalus. Gweler ein tudalen Meddwl am Adael am ragor o wybodaeth 

Os ydych yn pryderu am eich diogelwch eich hun/eich plant neu rywun arall, ffoniwch 999 

Cadw'n ddiogel yn y tymor hwy

Os byddwch yn gadael eich partner oherwydd cam-drin, efallai na fyddwch am i bobl wybod y rheswm pam y gadawoch. 

Eich penderfyniad chi yw a ydych yn dweud wrth bobl eich bod wedi dioddef cam-drin domestig ai peidio; ond os ydych yn credu y gallech fod mewn perygl o hyd, gallai gynyddu eich diogelwch os byddwch yn dweud wrth eich teulu a’ch ffrindiau, ysgol eich plant, a’ch cyflogwr neu goleg am yr hyn sy’n digwydd, fel nad ydynt yn anfwriadol yn rhoi unrhyw wybodaeth i’ch cyn-bartner. Byddant hefyd yn fwy parod ac yn gallu eich helpu’n well mewn argyfwng. 

Os ydych wedi gadael cartref, ond yn aros yn yr un dref neu ardal, dyma rai o’r ffyrdd y gallech gynyddu eich diogelwch: 

 • Ceisiwch beidio â rhoi eich hun mewn sefyllfa fregus nac ynysu eich hun. 
 • Ceisiwch osgoi unrhyw leoedd, megis siopau, banciau, caffis, yr oeddech yn arfer eu defnyddio pan oeddech gyda’ch gilydd. 
 • Ceisiwch newid eich arferion cymaint ag y gallwch. 
 • Os oes gennych unrhyw apwyntiadau rheolaidd y mae eich partner yn gwybod amdanynt (er enghraifft, gyda chynghorydd neu ymarferydd iechyd) ceisiwch newid amser eich apwyntiad a/neu leoliad yr apwyntiad. 
 • Ceisiwch ddewis llwybr diogel, neu newid y llwybr a gymerwch neu’r math o drafnidiaeth a ddefnyddiwch, wrth ddod at neu adael lleoedd na allwch eu hosgoi – fel eich man gwaith, ysgol y plant, neu feddygfa eich meddyg teulu. 
 • Dywedwch wrth ysgol, meithrinfa neu warchodwr eich plant beth sydd wedi digwydd, a rhowch wybod iddynt pwy fydd yn eu codi. Gwnewch yn siŵr nad ydyn nhw’n rhyddhau’r plant i unrhyw un arall, nac yn rhoi eich cyfeiriad neu rif ffôn newydd i unrhyw un. (Efallai y byddwch am sefydlu cyfrinair gyda nhw, a rhoi copïau o unrhyw orchmynion llys iddynt, os oes gennych rai.) 
 • Ystyriwch ddweud wrth eich cyflogwr neu eraill yn eich gweithle – yn enwedig os ydych yn meddwl y gallai eich partner geisio cysylltu â chi yno. 

Os ydych wedi symud i ffwrdd o’ch ardal, ac nad ydych am i’ch camdriniwr wybod ble rydych chi, yna mae angen i chi gymryd gofal arbennig gydag unrhyw beth a allai ddangos eich lleoliad; er enghraifft: 

 • Gallai eich ffôn symudol gael ei ‘olrhain’; nid yw hyn ond i fod i ddigwydd os ydych wedi rhoi eich caniatâd, ond os yw eich partner wedi cael mynediad i’ch ffôn symudol, gallai fod wedi anfon neges cydsynio yn honni ei fod wedi dod oddi wrthych. Os credwch y gallai hyn fod yn wir, dylech gysylltu â’r cwmni sy’n darparu’r cyfleuster olrhain a thynnu’ch cydsyniad yn ôl; neu os oes gennych unrhyw amheuaeth, newidiwch eich ffôn. 
 • Ceisiwch osgoi defnyddio cardiau credyd neu ddebyd a rennir neu gyfrifon banc ar y cyd: os anfonir y gyfriflen at eich cyn-bartner, bydd yn gweld y trafodion a wnaethoch. 
 • Gwnewch yn siŵr nad yw eich cyfeiriad yn ymddangos ar unrhyw bapurau llys. (Os ydych yn aros mewn lloches, byddant yn eich cynghori ar hyn.) 
 • Os oes angen i chi ffonio’ch camdriniwr (neu unrhyw un y mae mewn cysylltiad ag ef), gwnewch yn siŵr nad oes modd olrhain eich rhif ffôn trwy ddeialu 141 cyn ffonio. 
 • Siaradwch â’ch plant am yr angen i gadw’ch cyfeiriad a’ch lleoliad yn gyfrinachol. 
 • Bellach mae dioddefwyr stelcio a cham-drin domestig yn cael ymuno â’r gofrestr etholiadol yn ddienw, felly gwnewch yn siŵr nad ydynt yn cael eu rhoi mewn perygl, ac nad ydynt yn colli’r hawl i bleidleisio. 

Rhaid i unrhyw un sydd am gofrestru ei fanylion yn ddienw ddarparu tystiolaeth megis gorchymyn o dan Ddeddf Cyfraith Teulu 1996 neu Ddeddf Diogelu rhag Aflonyddu 1997. Os caniateir cais, dim ond rhif etholiadol person a’r llythyren N sydd gan y manylion sy’n ymddangos ar y gofrestr. 

Os byddwch yn aros neu’n dychwelyd i’ch cartref ar ôl i’ch partner adael, yna mae’n debygol y bydd gennych Orchymyn Diogelu Cam-drin Domestig (DAPO) neu orchymyn meddiannaeth. 

Os oes pwerau arestio ynghlwm wrth y waharddeb, gwnewch yn siŵr bod gan eich gorsaf heddlu leol gopi, a bod yr heddlu’n gwybod bod angen iddynt ymateb yn gyflym mewn argyfwng. 

Mae’n bwysig gwybod nad oes rhaid i chi aros gartref – gyda neu heb waharddeb – os nad ydych yn teimlo’n ddiogel yno. 

Gallech hefyd ystyried y canlynol: 

 • Newid y cloeon ar bob drws. 
 • Rhoi cloeon ar bob ffenestr os nad oes gennych chi nhw eisoes. 
 • Gosod synwyryddion mwg ar bob llawr, a darparu diffoddwyr tân. 
 • Gosod golau allanol (cefn a blaen) sy’n dod ymlaen yn awtomatig pan fydd rhywun yn agosáu. 
 • Rhoi gwybod i’r cymdogion nad yw eich partner yn byw yno bellach, a gofyn iddynt ddweud wrthych – neu ffonio’r heddlu – os byddant yn ei weld gerllaw. 
 • Newid eich rhif ffôn a’i wneud yn hen gyfeiriadur. 
 • Defnyddio peiriant ateb i sgrinio galwadau. 
 • Cadw copïau o’r holl orchmynion llys ynghyd â dyddiadau ac amseroedd digwyddiadau blaenorol a galwadau allan er mwyn cyfeirio atynt os oes angen i chi ffonio’r heddlu eto. 

Adnoddau:

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth i oedolion a phlant sydd wedi cael profiad o gam-drin domestig neu drais rhywiol 

Archwilio ein gwasanaethau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth i oedolion a phlant sydd wedi cael profiad o gam-drin domestig neu drais rhywiol. 

Ffoniwch ni

Gall ein staff cymorth gynnig cyngor drwy 03300 564456 yn ystod oriau swyddfa (Llun-Gwen 09:30am-04:30pm). Y tu allan i oriau swyddfa, gellir defnyddio ein rhif ffôn i gyrchu gwybodaeth a chyngor mewn argyfwng. 

Cysylltwch â ni ar-lein

Gofynnwch am alwad yn ôl o’n tîm gwasanaethau cymorth yn eich ardal

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan