Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Cymorth Trais Rhywiol Horizon

Rhannu hwn
A drawing of the words 'horizon', which appear in yellow caps. Above it is a drawing of a yellow sunrise. Underneath is are the words, 'Empowering survivors of sexual violence' and 'Grymuso Goroeswyr Trais Rhywoil'.
Gweld y prosiect

Mae ein gwasanaethau trais rhywiol Horizon yn cynnig cymorth ledled Torfaen, Sir Fynwy, Casnewydd, Blaenau Gwent a Chaerffili i unrhyw un sydd wedi cael profiad o drais, trais rhywiol neu gam-drin rhywiol plentyndod. 

Oedolion sydd wedi Goroesi Cam-drin Plentyndod 

I 80% o’r bobl rydyn ni’n gweithio gyda nhw, dechreuodd eu cam-drin yn ystod plentyndod. Rydym yn deall y rhwystrau y mae unigolion yn eu hwynebu wrth ddatgelu digwyddiadau trawmatig o’r fath. 

Trais Rhywiol Partner Agos 

Rydym wedi bod yn cefnogi dioddefwyr/goroeswyr trais rhywiol partner agos ers 40 mlynedd. Rydym yn cydnabod bod pob camdriniaeth yn ffynnu ar gyfrinachedd a bod bygythiadau a llwgrwobrwyon yn aml yn cael eu defnyddio i gynnal cydymffurfiaeth. 

Cymorth i Deulu a Ffrindiau 

Gall ôl-effeithiau trais rhywiol gael eu teimlo nid yn unig gan y goroeswr ond gan eu partner, aelodau o’r teulu a’u ffrindiau. Rydym yn cynnig cefnogaeth ac yn hyrwyddo dealltwriaeth o effaith trais a cham-drin rhywiol. 

Camfanteisio Rhywiol ac Ariannol 

Ein nod yw darparu opsiynau ynglŷn â sut mae ein gwasanaethau’n edrych drwy holi, gwrando ac ymateb i bryderon ac anghenion y bobl sydd mewn perygl o, neu’n profi, camfanteisio rhywiol neu ariannol 

Rhannu hwn

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan