Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Ar Trac

Rhannu hwn

Ariennir prosiect Ar Trac gan Grant Trydydd Sector Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020 i 2023 a dyma’r prosiect cyntaf o’i fath yng Nghymru, sy’n dod â phum asiantaeth cam-drin domestig arbenigol ynghyd i ddarparu dull a arweinir gan gonsortiwm o gefnogi plant a phobl ifanc.

Ar gyfer pwy mae Ar Trac

Mae Ar Trac yn cefnogi plant a phobl ifanc 5-16 oed sydd wedi cael profiad neu fod yn dyst o gam-drin domestig ac sy’n arddangos anawsterau gyda’u perthnasoedd teuluol a chyfoedion.

Gall anawsterau fod yn eang ac yn dreiddiol; drwy fynd i’r afael â nhw ac adeiladu ar gryfderau o fewn plentyndod, nod Ar Trac yw lleihau effaith y profiadau niweidiol yn ystod plentyndod sy’n gysylltiedig â cham-drin domestig a gwella lles gydol oes.

 

Beth mae Ar Trac yn ei gyflwyno

Mae’r prosiect yn dod ag amrywiaeth o ymyriadau gyda’i gilydd, wedi’u creu ar y cyd gan asiantaethau lleol a phlant a phobl ifanc:

Gellir teilwra cyfres o wasanaethau sy’n addas o ran oedran Ar Trac yn seiliedig ar anghenion a chryfderau unigol y plentyn a’i deulu.

 

Trwy gydol y prosiect, mae plant a phobl ifanc yn cael eu grymuso i:

  • Fynegi eu hunain yn ddiogel, ac i adnabod a blaenoriaethu eu hanghenion eu hunain
  • Deall eu profiadau
  • Datblygu gwydnwch a strategaethau ymdopi cadarnhaol, a datblygu sylfaen ar gyfer dyfodol iach a hapus.
  • Gwneud y dewisiadau cywir iddyn nhw, gan lunio’r cymorth y maent yn eu derbyn gan gynnwys hyd, math o ymyriad, a chynnwys aelodau o’r teulu ehangach

Nod Ar Trac yw sicrhau bod plant a phobl ifanc yn gallu mynd ymlaen i:

  • Ddatblygu perthnasoedd sy’n ddiogel ac iachus
  • Teimlo’n ddiogel o fewn eu cartrefi
  • Gwneud y pethau sy’n bwysig iddyn nhw
  • Teimlo bod ganddyn nhw reolaeth dros eu bywydau

Ledled Cymru

Cyflawnir Ar Trac ar draws 10 ardal gan 5 partner prosiect rhanbarthol:

Darperir cymorth uniongyrchol gan y sefydliadau cymorth arbenigol hyn, y mae gan bob un ohonynt brofiad helaeth a dealltwriaeth fanwl o anghenion plant a phobl ifanc y mae trais domestig yn effeithio arnynt.

I atgyfeirio i raglen Ar Trac, gwnewch ymholiad, neu i ddod o hyd i ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 03300 564456 neu e-bostiwch ArTrac@cyfannol.org.uk

Rhannu hwn

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan