Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Gyrfaoedd

Three people standing in row, hands resting on each other's shoulder. They're standing in the forest with their backs to the camera.

Gyda'n gilydd rydym yn gryfach

Rydym yn adeiladu dyfodol i bobl fyw yn rhydd o Drais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig, a Thrais Rhywiol gyda thîm sy’n gryfach gyda’i gilydd. 

Gweld Pob Swydd

Beth yw ein hachos?

Mae Cymorth i Fenywod Cyfannol yn elusen sy’n datblygu gyda dros 40 mlynedd o brofiad yn cefnogi’r rhai y mae VAWDASV yn effeithio arnynt. 

Ein gweledigaeth yw i bawb gael eu grymuso i ffynnu mewn bywyd sy’n rhydd o VAWDASV. Mae ein timau yn gweithio’n ddiflino 365 diwrnod y flwyddyn i gefnogi’r rhai sydd eu hangen. 

Ein cenhadaeth yw darparu amrywiaeth o wasanaethau sy’n cael eu harwain gan unigolion ac sy’n ystyriol o drawma ledled Gwent, i unrhyw berson, yn enwedig menywod a phlant, sydd â phrofiad o unrhyw fath o VAWDASV, waeth beth fo’u hanghenion a’r sawl anfantais y maent yn eu hwynebu. 

Ein huchelgais yw datblygu popeth a wnawn trwy wrando, dysgu, gwerthuso ac addasu. 

Gweld ein Fframwaith Gwerthoedd

Rwyf wedi cael amrywiaeth eang o swyddi dros y 40 mlynedd diwethaf, gan gynnwys yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, ond gallaf ddweud yn onest mai Cyfannol yw’r lle gorau rydw i wedi gweithio ynddo – pobl wych, swydd werth chweil, ac rydw i wir yn teimlo fy mod yn cael fy ngwerthfawrogi am yr hyn rydw i’n ei wneud. 

Head shot of a smiling person with shoulder-length hair.
Debra Swyddog Gwasanaethau Canolog

Sut beth allai eich pecyn cyflogaeth fod?

Integreiddio cadarnhaol rhwng bywyd a gwaith

Rydym yn gyflogwr teulu-gyfeillgar, gydag opsiynau gweithio hyblyg a pholisi amser o’r gwaith yn lle (TOIL). 

Buddsoddi yn eich datblygiad

Rydym yn meithrin eich datblygiad gyrfa parhaus, gyda chyfleoedd hyfforddi parhaus a chefnogaeth a goruchwyliaeth barhaus drwy gydol eich cyflogaeth. 

Rhaglen Cymorth i Weithwyr

Gwasanaeth cyfrinachol ac am ddim ar gael i’r holl staff a gwirfoddolwyr. 

Gwell darpariaeth gwyliau blynyddol

Hyd at 35 diwrnod y flwyddyn cyfwerth ag amser llawn (gan gynnwys gwyliau banc). Rydym hefyd yn cydnabod gwasanaeth hir gyda chynnydd mewn gwyliau blynyddol 1 diwrnod y flwyddyn ar ôl 5 mlynedd, hyd at 10 mlynedd o wasanaethu. 

Milltiredd busnes

Rydym yn cynnig cyfradd milltiredd o 45c y filltir, gyda 5c y filltir yn ychwanegol ar gyfer teithwyr. 

Tâl salwch sefydliadol

Rydym yn cynnig gwell hawlogaeth tâl salwch, y tu hwnt i’r isafswm statudol. 

Dychmygwch eich hunain yn Cymorth i Fenywod Cyfannol: 

Dewch o hyd i ni ar Instagram @Cyfannol

Dechreuais yn y gwasanaeth yn ddiweddar fel Gweithiwr Cymorth Pobl Ifanc yn y Gymuned. Mae wedi ehangu fy set sgiliau a gwybodaeth bresennol ac wedi fy helpu i nodi’r hyn rydw i eisiau gweithio tuag ato yn fy ngyrfa yn y dyfodol. Mae’r tîm mor rymusol ac wedi fy nghefnogi i ddatblygu a setlo mor gyflym ag y gwnes i. 

Kirsty Gweithiwr Cymorth yn y Gymuned

Ers ymuno â Cyfannol, rwyf wedi cael sawl cyfle i ddefnyddio a gwella fy sgiliau a gwybodaeth bresennol.  Mae Cyfannol yn ymfalchïo yn annog a chefnogi staff i gyrraedd eu potensial fel eu bod yn gymwys i rymuso a chefnogi eraill. 

Head shot of a smiling person with short blond hair. They're looking directly into the camera.
Ceri Arweinydd Tîm y Prosiect BOOST

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan