Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Codi arian

Crowd of people, two of whom are holding a banner with 'Cyfannol' written on it.
Crowd of people, two of whom are holding a banner with 'Cyfannol' written on it.

I wneud y byd yn le gwell a mwy diogel i bawb, mae angen i ni gyd chwarae ein rhan ym mha bynnag ffordd y gallwn. Gall hynny fod drwy wirfoddoli eich amser neu sgiliau ar gyfer achos sy’n bwysig i chi, neu gallai fod mor syml â bod yn garedig â dieithriaid rydych chi’n cwrdd â nhw yn eich bywyd o ddydd i ddydd. Ond gallwch hefyd helpu i wneud gwahaniaeth drwy roi’r hyn a gallwch i elusen. 

Efallai eich bod yn meddwl, pam rhoi i elusen? Er ein bod yn hoffi credu y gallwn wneud gwahaniaeth ar ein pen ein hunain, weithiau gallwn wneud mwy gyda’n gilydd. Mae’r ffordd y mae elusennau wedi’u strwythuro yn caniatáu iddynt ddefnyddio’r arian a godir i helpu pobl sydd ei angen yn uniongyrchol ar raddfa fwy nag y gallwn fel unigolion. 

Ac os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â sut mae arian rydych chi’n ei roi yn cael ei ddefnyddio, rydyn ni’n agored ac yn onest a gallwch ddod o hyd i ddolen isod i ddangos beth rydyn ni’n ei wneud gyda’ch rhoddion. Gallwch bob amser edrych ar ein hadroddiad blynyddol diweddaraf i gael sicrwydd bod rhoddion a wnaed i’r elusen yn helpu eu buddiolwyr yn weithredol. 

Diolch i’ch cefnogaeth chi:

Mae gan 81%

o ddioddefwyr sydd wedi defnyddio’n cefnogaeth fwy o hyder wrth adrodd i’r heddlu. 

Mae 76%

o’r bobl rydyn ni wedi’u cefnogi wedi dangos gwelliant yn eu hiechyd corfforol a meddyliol 

Mae 81%

o blant rydyn ni wedi’u cefnogi yn teimlo bod ganddynt berthnasoedd diogel ac iach o’u cwmpas 

Smiling person making a heart with their hands.

Cyfrannwch nawr

Os hoffech dalu i mewn eich casgliad ar ôl codi arian neu os ydych am gyfrannu. 

Codwch Arian i Ni

Edrych am ysbrydoliaeth codi arian? Cymerwch olwg ar rai syniadau i gychwyn arni.  

Gadael Atgof Parhaus

Un o’r pethau mwyaf effeithiol y gallwch chi ei wneud i helpu menywod a phlant i ddianc rhag perthnasoedd camdriniol yw gadael rhodd yn eich ewyllys. Dysgwch beth all y math hwn o rodd ei gyflawni. 

Deunyddiau Codi Arian

Dechreuwch godi arian trwy hyrwyddo eich digwyddiad. Rydym wedi llunio casgliad o gyhoeddiadau i’ch helpu i gychwyn arni!

Yellow person icon holding a yellow flag. It is standing on an arrow that is pointing up and to the right.

Ymgymryd â Her

P’un a ydych am redeg marathon, cerdded 10K neu seiclo drwy gymoedd Cymru, ymgymerwch â her rymusol i’n cefnogi.  

Sut mae’ch arian yn cael ei wario?

Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sy’n ein cefnogi ni’n ariannol. Dyna pam rydyn ni wedi ymrwymo i fod yn agored ac yn onest ynglŷn â sut rydyn ni’n cael ein hariannu a’n rheoli. 

“Fe wnes i ennill cymaint o hyder trwy’r gefnogaeth ges i. Allwn i ddim bod yn fwy diolchgar am bopeth rydych chi wedi’i wneud i fi a fy mab.” 

Two sets of hands touching palms.
A runner in the Wizz Air Cardiff Half Marathon. Running while smiling at camera.

Hanes Ceri

Cwblhaodd Ceri ei hanner marathon cyntaf i gefnogi Cyfannol! Llwyddodd hi i guro ei hamser disgwyliedig wrth barhau i wenu’r holl ffordd, gan godi £646.25 diolch i’w hymroddiad a’i gwaith caled.  

“Rydw i wedi gweithio yn Cyfannol ers bron i ddwy flynedd, felly rydw i wedi gweld gyda fy llygaid fy hun y gwaith anhygoel y mae’r staff a’r gwirfoddolwyr yn ei wneud bob dydd. Dechreuais i redeg yn 2020 i helpu i fynd allan o’r tŷ yn ystod covid a darganfod ei fod yn adnewyddol iawn i’m hiechyd meddwl.  Rydw i wedi bod yn rhedeg rhediadau 10km yn rheolaidd (gyda hoff gi pawb, Dug) ond dydw i erioed wedi dod yn agos at hanner marathon, felly mae hyn yn ymdrech mawr i mi.”  

Young man standing in front of lots of Easter eggs he's collected and donated to Cyfannol Women's Aid.

Hanes Noah

Ar ôl dod yn bryderus am bobl oedd yn wynebu digartrefedd, roedd Noah yn benderfynol o wneud gwahaniaeth ac felly ganed ei ymgyrch Make Someone Smile. Mae Noah bellach wedi bod yn codi arian at wahanol achosion ers mwy na 6 blynedd. 

“Y cyfan sydd ei angen yw un weithred fach i wneud i rywun wenu. Nid oes rhaid gwneud rhywbeth enfawr i ddangos eich bod diddordeb gennych chi. Byddaf yn parhau i geisio gwneud gwahaniaeth. Rwy’n rhyfeddu at faint o gefnogaeth rydw i bob amser wedi’i chael. Rwy’n credu ei fod oherwydd bod pawb wir eisiau cynhesu calon rhywun arall. Pasg Hapus, bawb!”  

Man posting for photo smiling while wearing a Cyfannol Women's Aid t-shirt before Wizz Air Cardiff Half Marathon.

Hanes Will

Neidiodd Will ar y cyfle i redeg i ni yn Hanner Marathon Caerdydd, gan guro ei amser targed a chodi £746.25 yn y broses!  

“Mae trais domestig yn broblem, ac ni ddylai neb orfod mynd drwyddo. Mae gweithio ochr yn ochr â Chymorth i Fenywod Cyfannol wedi dangos i mi’r gwaith anhygoel y maent yn ei wneud i fenywod a theuluoedd. Roedd clywed fy mod wedi cael y cyfle i helpu drwy wneud yr Hanner Marathon yn gyfle na allwn i ddweud na iddo. Rwyf wedi gweld â’m llygaid fy hun yr ymdrech a’r gefnogaeth y mae’r timau’n eu rhoi a pha mor bell maen nhw’n ei fynd i’r rhai mewn angen.”  

Person wearing headphones, looking down. They're on an exercise machine.

Hanes Aimee

I ddathlu ei phen-blwydd yn 27 oed, ymgymerodd Aimee â her seiclo ym mis Mai. Dyfalbarhaodd er iddi frifo ei chefn ar ôl disgyn i lawr y grisiau a chododd £237.50!  

“Rydw i wedi dioddef cam-drin domestig ac yn difaru peidio â dysgu am sefydliadau fel Cymorth i Fenywod Cyfannol pan oeddwn yn iau. Dyna pam y cynlluniais yr her hon i godi arian. Rwy’n gobeithio, trwy drefnu’r her hon, y gallaf helpu’r sefydliad i ennill mwy o ymwybyddiaeth, dangos i bobl nad ydyn nhw ar eu pen eu hunain, a chodi arian i’w cefnogi.”  

“Doeddwn i erioed wedi rhagweld y byddai angen i mi ymweld â Cymorth i Fenywod yn ystod fy oes, ond pan syrthiodd fy myd yn ddarnau un diwrnod a gwnaeth fy meddyg fy atgyfeirio yma i gael cymorth, dyma’r lle mwyaf cefnogol i mi fod erioed.” 

Goroeswr Cyfannol

Ffyrdd eraill i’n cefnogi:

EasyFundraising

Oeddech chi’n gwybod pryd bynnag y byddwch chi’n prynu unrhyw beth ar-lein – o’ch siop fwyd i’ch gwyliau blynyddol – y gallech fod yn codi rhoddion am ddim i Cymorth i Fenywod Cyfannol gyda EasyFundraising? 

Don't Send me A Card

Mae anfon cerdyn cyfarch traddodiadol yn costio amser, arian, a’n planed. Gallwch bellach gefnogi Cymorth i Fenywod Cyfannol wrth anfon e-gardiau at eich anwyliaid – drwy Don’t Send Me A Card. Croesawir unrhyw roddion. 

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan