Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Cymorth i blant a phobl ifanc

Children's playroom with stuffed animals, blankets and toys scattered throughout.
Children's playroom with stuffed animals, blankets and toys scattered throughout.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cymorth i blant a phobl ifanc sydd wedi cael profiad o gam-drin domestig neu drais rhywiol.

Mae’n hollbwysig cydnabod bod plant a phobl ifanc yn dioddef cam-drin domestig yn eu rhinwedd eu hunain. Rydym yn helpu plant a phobl ifanc i wneud synnwyr o’u profiadau a symud trwy argyfwng i iachâd trwy ymyriadau diogel, cefnogol sy’n cynnwys cefnogaeth 1:1 a grŵp. Mae gweithgareddau’n cynnwys therapi chwarae, cam-drin plant-i-riant yn y glasoed, grwpiau rhyw penodol, mentora.

Lloches

Rydym yn cefnogi hyd at 40 o fenywod gyda phlant mewn llochesau ledled Gwent. Mae llochesau teulu yn cynnwys ystafelloedd chwarae, ardaloedd chwarae yn yr awyr agored ac ardaloedd preifat i bobl ifanc yn eu harddegau.  

Mentora

Mae mentora yn cynnig cyfleoedd i blant a phobl ifanc i gyfeirio eu hegni i weithgareddau a phrosiectau cadarnhaol. Mae mentoriaid yn cael eu paru gyda phlant yn seiliedig ar eu diddordebau, sgiliau a phersonoliaethau. 

Cymorth trais rhywiol

Mae ein gwasanaeth cwnsela cam-drin rhywiol ar gael i unrhyw dros 9 oed sydd wedi cael profiad o unrhyw fath o drais rhywiol ar unrhyw adeg o’u bywydau. 

Gwaith grŵp

Rydym yn cynnig grwpiau rhywedd-benodol i ferched, bechgyn a phobl ifanc anneuaidd 11 i 15 oed sydd wedi profi neu fod yn dyst i gam-drin domestig. 

Grŵp cymorth rhieni a phlant

Rydym yn cynnig gwaith grŵp i blant 7 i 11 oed a’u gofalwr nad ydyn nhw’n cam-drin, gyda’r nod o wella cyfathrebu ar ôl i drais domestig ddod i ben. 

Cymorth trais o blant i rieni

Mae’r rhaglen Break4Change yn cefnogi teuluoedd i wneud newidiadau cadarnhaol – yn addas i bobl ifanc 11-16 oed gyda’u rhieni/gofalwyr. 

The words, 'Ar trac' in grey text with a colourful geometric shape to its left.
The words 'Horizon' in yellow text appear above 'Empowering survivors of Sexual Violence' and 'Grymuso Goroeswyr Trais Rhywiol'
The letters S.T.A.R in blue above a pink, blue and black star. Underneath are the phrases 'Safety, trust and respect' and 'Diogelwch, Ymddiried a Pharch'
Mae 1 o bob 5 plentyn

wedi profi cam-drin domestig yn eu bywyd 

Cymorth i Fenywod Cymru, 2019 
Mae 1 o bob 20 plentyn

wedi profi cam-drin rhywiol yn eu bywyd 

Cymorth i Fenywod Cymru, 2019
Mae 17 o blant bob dydd

yng Ngwent yn profi digwyddiad o gam-drin domestig bob dydd lle mae’n rhaid galw’r heddlu 

Gwent VAWDASV, 2021
A child's hand holding a crying face made out of construction paper.

Eistedd yma yn crio – mae fy mab ieuengaf wedi bod yn coginio, mae yn ei elfen yn coginio’n hapus! Rydyn ni wedi bod allan am o leiaf 3 awr – yn siarad, chwerthin, jyst cael amser gwerthfawr gyda’r teulu. Ni allaf ddiolch digon i chi. Mae’n wirioneddol anhygoel. 

Rhiant

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan