Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Pecyn Cymorth Adfer Gwaith grŵp

Open notebook of a drawing of a dolphin in the sea. Next to is a sheet of green paper with beads glued onto it.

Beth yw'r Pecyn Cymorth Adfer? 

Mae’r Pecyn Cymorth Adfer Cam-drin Domestig i Oedolion yn rhaglen waith grŵp 12 wythnos sy’n helpu cyfranogwyr i ddeall effaith cael profiad o gam-drin domestig ac yn galluogi menywod i gael y wybodaeth sydd ei hangen i adfer o’i effeithiau. 

Mae’r rhaglen yn egluro sut mae unigolion yn cael eu hatal rhag gadael perthnasoedd camdriniol a’r patrymau meddwl sy’n cael eu datblygu fel dull o reoli’r risg a all eu dal yn ôl wrth symud ymlaen. Mae cryfderau, adnoddau, sgiliau ymdopi a gwydnwch yr unigolyn yn cael eu cryfhau, sy’n cyfrannu at iechyd a lles ar sail hir dymor. 

Ar gyfer pwy mae’r Pecyn Cymorth?

Mae rhaglen Pecyn Cymorth Adfer Cam-drin Domestig yn addas ar gyfer menywod nad ydynt mewn perthynas camdriniol ar hyn o bryd. Mae ei fodel seico-addysgol sy’n ystyriol o drawma wedi’i gynllunio i fod yn seiliedig ar gryfderau a meithrin sgiliau. Y nod yw, trwy roi gwybodaeth i unigolion, y gallant ddeall ac ymdrin yn well â’u profiadau blaenorol. 

I lawer o fenywod, gall y cwrs fod yn gam nesaf ar ôl cwblhau’r Cwrs Own My Life. 

Pecyn Cymorth Adfer Cam-drin Domestig Rock Pool

Rhoddir strategaethau ymarferol i gyfranogwyr y rhaglen i’w helpu i ffynnu yn eu bywydau bob dydd trwy ddatblygu gwydnwch, cynyddu gobaith a galluogi adferiad. 

Sut i atgyfeirio neu ddod o hyd i ragor....

I atgyfeirio i’r gwasanaeth, gwnewch ymholiad, neu i ddod o hyd i ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 03300 564456 neu e-bostiwch ein swyddfa leol: 

Gwybodaeth Gyswllt

Taflen Recovery Toolkit

Math o gyhoeddiad: Taflen Lawrlwytho eitem
Gweld pob un

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan