Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Cwrs gwaith grŵp Own My Life

Own My Life logo

Beth yw “Own My Life”?

Mae’r cwrs Own My Life yn rhaglen addysg newydd arloesol a chreadigol wedi’i chynllunio i alluogi menywod i gymryd rheolaeth dros eu bywydau yn ôl ar ôl cael eu cam-drin.

Mae’r cwrs yn helpu menywod i wneud synnwyr o’r hyn sydd wedi’i wneud iddynt, darganfod eu cryfderau a datblygu’r sgiliau i symud ymlaen.

Mae Cymorth i Fenywod Cyfannol yn creu lle diogel i fenywod gwrdd â’i gilydd i gwblhau’r cwrs.

Ar gyfer pwy mae’r Cwrs?

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer menywod sy’n delio â:

  • Pherthynas anodd
  • Cyn-bartner hunllefus
  • Chwalu perthynas erchyll
  • Partner neu gyn-bartner rheolaethol

I fynychu’r cwrs ar-lein, mae’n rhaid bod menywod wedi gwahanu â’r (a bod yn byw ar wahân i’r) partner sydd wedi eu brifo. 

Cyflwyno cwrs a chynnwys

Nod y cwrs yw addysgu a grymuso menywod sydd wedi cael eu cam-drin i gymryd rheolaeth dros eu bywydau eu hun yn ôl.

Mae’r rhaglen 12 wythnos hwn wedi’i chynllunio i fod yn rhyngweithiol, gyda llawer o fideos byr, cwisiau, a thrafodaeth.  Mae’r cwrs yn defnyddio cynnwys amlgyfrwng i egluro cysyniadau cymhleth am drawma a cham-drin mewn clipiau fideo hawdd eu deall, ynghyd â fideos sy’n archwilio themâu fel amarch mewn perthnasoedd, ymddygiad ymosodol, rhywiaeth a gwreig-gasineb.

Mae’r cwrs yn archwilio sut y gall menywod cymryd rheolaeth dros ein bywydau yn ôl gan gynnwys cymryd rheolaeth dros ein meddwl, corff, dewisiadau, perthnasoedd, byd, teimladau.

Mae’r Dyddiadur Rheolaeth Dros Fy Mywyd yn darparu lle i fenywod ar gyfer ymarfer myfyriol ac mae’n cynnwys yr holl wybodaeth a ddarperir drwy gydol y cwrs.  Daw hwn yn adnodd parhaus i fenywod ar ôl i’r cwrs ddod i ben.

Am ragor o wybodaeth am Own My Life, gan gynnwys geirdaon gan fenywod sydd wedi cwblhau’r cwrs, ewch i:

https://www.ownmylifecourse.org/ 

Am beth mae Cwrs Own My Life?

Waw! Rwy’n teimlo fel ei weiddi o bennau’r tai: Does dim o’i le gyda mi; digwyddodd rhywbeth o’i le i mi – rydw i’n mynd i ysgrifennu hwnna a’i roi ar fy wal! 

Aelod o’r grŵp

Sut i atgyfeirio neu ddod o hyd i ragor....

I atgyfeirio i’r gwasanaeth, gwnewch ymholiad, neu i ddod o hyd i ragor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 03300 564456 neu e-bostiwch ein swyddfa leol: 

Gwybodaeth Gyswllt

Taflen Own My Life

Math o gyhoeddiad: Taflen Lawrlwytho eitem
Gweld pob un

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan