Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Diolch am eich cyfraniad

Gyda’ch cymorth chi, gallwn barhau i sicrhau y bydd unrhyw un sydd wedi profi unrhyw fath o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a/neu drais rhywiol yn cael eu cefnogi o fewn Gwent. 

Bydd 100% o’ch cyfraniad yn mynd yn uniongyrchol at:

Ein Gwasanaethau

Gweld ein gwasanaethau yma.

Ein Prosiectau

Gweld ein prosiectau yma.

Y Bobl Rydym yn eu Cefnogi

Darllenwch eu hanesion yma.

“Ar ôl mynd i grwpiau cymorth Cymorth i Fenywod Cyfannol, rwy’n dechrau delio â’r hyn a ddigwyddodd i mi. Gyda help y menywod yn Cyfannol, rwy’n dechrau ail-adeiladu fy mywyd a dysgu sut i garu fy hun eto” 

Goroeswr Cyfannol

Diolch gan bawb yn Cymorth i Fenywod Cyfannol!

Eisiau cadw mewn cysylltiad?

Beth am danysgrifio i’n newyddlenni misol sydd wedi’u hanelu at bawb sydd eisiau cadw mewn cysylltiad â ni a chael y wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith a’r sector rydym yn gweithio ynddo?  

Dysgu Rhagor

Oeddech chi’n gwybod y gallwch barhau i'n cefnogi heb hyd yn oed feddwl amdano? Beth am gofrestru ar gyfer y rhain a helpu hyd yn oed yn fwy?

EasyFundraising

Oeddech chi’n gwybod pryd bynnag y byddwch chi’n prynu unrhyw beth ar-lein – o’ch siop fwyd i’ch gwyliau blynyddol – y gallech fod yn codi rhoddion am ddim i Cymorth i Fenywod Cyfannol gyda EasyFundraising? 

Don't Send me A Card

Mae anfon cerdyn cyfarch traddodiadol yn costio amser, arian, a’n planed. Gallwch bellach gefnogi Cymorth i Fenywod Cyfannol wrth anfon e-gardiau at eich anwyliaid – drwy Don’t Send Me A Card. Croesawir unrhyw roddion. 

Dysgu Rhagor Am

Clywed gan oroeswyr

Bob blwyddyn, rydym yn cefnogi miloedd o bobl, llawer ohonyn nhw’n awyddus i rannu eu storïau er mwyn rhoi gwybod i eraill sut beth yw e. Rydym hefyd yn clywed yn rheolaidd gan y rhai sydd wedi elwa’n fawr o roddion fel eich un chi. 

Sut caiff eich arian ei wario

Heb gyfraniadau fel eich un chi, ni fyddai Cyfannol yn bodoli. Rydym am i chi fod yn hyderus yn yr effaith y mae eich cyfraniadau yn ei chael. Rydym wedi ymrwymo i fod yn dryloyw ynghylch ein hariannu a’n rheolaeth. 

Group of runners taking part in the Cardiff Half Marathon 2022. Two runners wearing Cyfannol Women's Aid and smiling at camera as they fundraise for us.

Codi arian i ni

P’un a ydych yn rhedeg eich marathon cyntaf, yn pobi, yn mynychu digwyddiad arbennig neu’n codi arian yn yr ysgol – mae gennym ni bopeth sydd ei hangen arnoch i lwyddo a byddwn yma i’ch cefnogi ar hyd y ffordd. 

Cysylltwch â’n tîm codi arian heddiw

Rydym bob amser yn hapus i helpu os ydych yn cysylltu â ni yn fundraising@cyfannol.org.uk neu dros y ffôn ar 03300 564456 a gofyn am gael siarad â’n tîm codi arian. 

Cysylltwch â ni
Cau'r Gwefan