Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Popeth am Cyfannol

Mae Cymorth i Fenywod Cyfannol yn arbenigo mewn cefnogi menywod a merched sydd wedi cael profiad o unrhyw fath o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a/neu drais rhywiol. Ein gweledigaeth yw bod “Pawb yn cael eu grymuso i ffynnu mewn bywyd sy’n rhydd o gam-drin domestig a thrais rhywiol”. 

A child's hand holding a crying face made out of construction paper.

Mae Cyfannol yn credu bod byd heb gam-drin domestig a thrais rhywiol yn un i anelu ato. Rydym yn credu y dylai pob goroeswr o gam-drin a thrais dderbyn gwasanaethau yn ystyriol o drawma sy’n cael eu harwain gan bobl.  

Rydym yn cydnabod bod cam-drin a thrais rhywiol yn bennaf yn cael eu cyflawni yn erbyn menywod a bod VAWDASV yn fater sy’n seiliedig ar rywedd ac yn achos a chanlyniad anghydraddoldeb rhwng y rhywiau.   

Fel elusen, ein rôl allweddol felly yw cefnogi menywod a phlant i ddianc rhag camdriniaeth a thrais, adfer o’u profiadau ac i ffynnu mewn bywyd lle nad yw trais a chamdriniaeth bellach yn digwydd iddynt. Adlewyrchir yr ideoleg hon yn enw, cenhadaeth, gweledigaeth a gwerthoedd ein helusen.    

Effaith VAWDASV

Gall Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol effeithio’n negyddol ar iechyd corfforol, meddyliol, rhywiol ac atgenhedlu, ac yn aml mae’n cael effeithiau sy’n para am oes. 

Gall VAWDASV arwain at laddiad, anafiadau sy’n newid bywydau, mwy o gamddefnyddio alcohol a chyffuriau, ac ymddygiad troseddol. Mae hefyd yn arwain at deimladau o arwahanrwydd, iselder a straen wedi trawma.  

Gall plant sy’n cael eu heffeithio gan gamdriniaeth brofi amrywiaeth o anawsterau ymddygiadol ac emosiynol ac maent yn fwy tebygol o brofi neu gyflawni trais yn ddiweddarach mewn bywyd. Efallai y bydd ganddynt lai o ymdeimlad o hunanwerth ac yn ymddwyn yn ymosodol neu’n mewnoli eu gofid a mynd i’w cragen i ffwrdd o bobl eraill. 

Cefnogi Adfer

Gwyddom fod goroeswyr VAWDASV yn elwa ar ymyriadau sy’n ystyriol o drawma ac sy’n cael eu harwain gan unigolion ac y gall y rhain fod yn hanfodol i’w helpu i wella o’u profiadau.

Mae ein cymorth yn sensitif i drawma, yn rhoi anghenion goroeswyr yn gyntaf, yn helpu unigolion i adnabod eu cryfderau eu hunain, ac yn canolbwyntio ar rymuso ac annibyniaeth hirdymor:

Allgymorth Pendant

Mae'r prosiect Allgymorth Pendant yn gweithredu ar draws Gwent i ymateb i ddioddefwr o gam-drin domestig ar adeg argyfwng ac i gynnig cefnogaeth cyn gynted â phosibl.

Gweld y gwasanaeth

Grwpiau Cymorth Trais Rhywiol Horizon

Grwpiau cymorth teuluoedd a chymheiriaid sy’n dod â phobl gyda phrofiadau a rennir ynghyd i gefnogi ei gilydd

Gweld y gwasanaeth

Gwasanaeth Cymorth Camfanteisio Horizon

Prosiect arbenigol ar gyfer oedolion a phobl ifanc sy’n profi camfanteisio rhywiol neu ariannol ar hyn o bryd, neu sydd mewn perygl ohono.

Gweld y gwasanaeth

Gwasanaethau cynghorydd trais rhywiol annibynnol (ISVA)

Mae ein Cynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol a'n tîm cymorth yn gwrando ar ac yn darparu cymorth sydd wedi'i bersonoleiddio i ddynion, menywod a phlant yn seiliedig ar eu hanghenion unigol.

Gweld y gwasanaeth
Gweld pob un

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan