Am gymorth ar unwaith ar unrhyw adeg, ffioniwch ni ar 03300 564456 (24 awr)

Dathlu Cynnydd

Yn ein Hadroddiad Blynyddol 2022-23 archwiliwch yr effaith rydyn ni wedi'i chreu gyda'n gilydd! Tyst i'r newidiadau cadarnhaol a'r cyflawniadau sy'n diffinio ein taith.

Darganfod Nawr
Two people holding hands across a white table. Next to them is a pot of purple flowers.
Two people holding hands across a white table. Next to them is a pot of purple flowers.
Three people standing – facing away from the camera – and holding each other's backs in a friendly way.

Mae Cymorth i Fenywod Cyfannol yn cefnogi pobl ledled Gwent sydd wedi cael profiad o unrhyw fath o drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, neu drais rhywiol. 

Ein gweledigaeth yw bod “Pawb yn cael eu grymuso i ffynnu mewn bywyd sy’n rhydd o gam-drin domestig a thrais rhywiol.”   

Mae ein cefnogaeth yn gyfrinachol, anfeirniadol ac yn ystyriol o drawma. 

Os ydych yn profi camdriniaeth, rydym yma i'ch helpu

Byddwn yn eich helpu i gael mynediad at y cymorth a’r gwasanaethau sydd eu hangen arnoch, ac yn rhoi’r lle i chi wneud y dewisiadau cywir i chi. 

Person walking into a room with yellow and red signs on the walls. In the foreground are daffodils.

Cymorth yn eich ardal

Dewch o hyd i wasanaethau cymorth i chi 

Person with shoulder-length brown hair sits and types at a laptop.

Gofynnwch am alwad yn ôl

Cysylltwch am gymorth 

Person with shoulder-length brown hair sits at a desk talking on the phone.

Cysylltwch â'n swyddfeydd

Cysylltwch â’ch tîm lleol 

Beth i ddisgwyl

Nid ydych chi ar eich pen eich hun

Mae 1 o bob 4

menyw yn profi cam-drin domestig yn ei bywyd 

WHO, 2018
Mae 14%

o oedolion wedi profi rhyw fath o drais rhywiol rhwng 16 a 74 oed 

ONS, 2021
Adroddwyd am 24,574

o ddigwyddiadau yn ymwneud â cham-drin domestig i Heddlu Gwent yn 2020/21 

ONS, 2021
Three people in a forest stand facing away from the camera. One person has their arm around the person next to them.

Gyda'n gilydd rydym yn gryfach

Rydym yn gwybod mai dim ond drwy weithio’n agos gyda’n cefnogwyr a’n cydweithwyr y gallwn gyflawni’r canlyniadau gorau i’r rhai yr ydym yn gweithio gyda nhw 

Gweithio i ni

Ymunwch â’n tîm mewn rôl newydd gwerth chweil 

Cefnogi ein gwaith

Gyda’n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth mawr 

Gwneud atgyfeiriad

Cysylltwch ar ran rhywun sydd angen ein cymorth 

Gwent Boost Launch

HWB i sgiliau Gwent wrth i wasanaethau newydd gael eu lansio ym Marchnad Casnewydd

Gweld pob un

Tanysgrifio i'n Newyddlen

Cofrestrwch nawr os hoffech gael y newyddion a’r mewnwelediadau diweddaraf gan Cyfannol!

Dewiswch yr holl ffyrdd yr hoffech glywed gan Cymorth i Fenywod Cyfannol:

Gallwch dad-danysgrifio ar unrhyw bryd drwy glicio ar y ddolen yn nhroedyn ein e-byst. I gael gwybodaeth am ein harferion preifatrwydd, ewch i'n gwefan: Polisi Preifatrwydd. Rydym yn defnyddio Mailchimp fel ein platfform marchnata. Drwy glicio isod i danysgrifio, rydych yn cydnabod y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i Mailchimp i'w phrosesu. Dysgu rhagor am arferion preifatrwydd Mailchimp yma.

Cau'r Gwefan